Statut Stowarzyszenia Amici Hungariae

STATUT

Stowarzyszenia „Amici Hungariae”

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

 • 1
 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Amici Hungariae”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.
 • 2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stary Sącz.
 • 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach, określonych w przepisach szczególnych.

 • 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnych profilach działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1., bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków (nazywane dalej WZC) kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w WZC.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia

 • 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Rozwijanie kontaktów osobowych, grupowych i instytucjonalnych między mieszkańcami Węgier i Polski,
  a w szczególności Sądecczyzny. Stwarzanie warunków dla swobodnego przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń.
 2. Wzajemne poznawanie szeroko pojętej kultury dwu krajów, ich historii i sztuki oraz dróg rozwoju.
 3. Kontynuowanie tradycji przyjaznej koegzystencji społeczeństw Polski i Węgier.
 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez :

 1. Inspirowanie i podejmowanie działań, akcji oraz prac.
 2. Współpracę z:
  – władzami samorządowymi różnych szczebli oraz ich agendami (instytucjami),
  – zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi,
  – placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi Węgier,
  – jednostkami i grupami nieformalnymi
  w obydwu krajach.
 1. Działalność informacyjną i wydawniczą (publikacje, czasopisma, foldery itp.), a także gromadzenie zbiorów.
 2. Działalność organizacyjną i merytoryczną w zakresie kultury, edukacji oraz w innych zakresach, podejmowaną dla realizacji celów, wymienionych w § 6 Statutu.
 3. Wyjazdy studyjne i rekreacyjne, wymianę kulturalną
 4. Gromadzenie środków finansowych na pokrycie wydatków umożliwiających działalność Stowarzyszenia przez:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy,
  c) dotacje,
  d) wpływy z organizowanych imprez.
 • 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziała pomiędzy jego członków.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, i prawne, zarejestrowane na terenie tych krajów.
 2. Zmiany adresowe i zmiany statusu krajów, wspomnianych w p. 1., nie pozbawiają członkostwa.
 3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych.

 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych , akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów, przyświecających Stowarzyszeniu, lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd – na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez WZC – na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
 • 12
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  e) noszenia odznaki organizacyjnej,
  f) zaskarżenia do WZC uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
  g) wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego WZC.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a) działania w miarę swych chęci i możliwości na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
  b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 • 13
 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa i obowiązki określone w § 12 ust. l. b -f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 • 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenie w wyniku orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
d) pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku uchwały WZC.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Oddział 1. Postanowienia wspólne

 • 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 16
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić przez 2 kolejne kadencje.
 3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany o osoby, które kandydowały w wyborach do władz Stowarzyszenia, według kolejności uzyskanych głosów.
 4. Jeśli nie było kandydatów, wspomnianych w p. 2, to Zarząd podejmuje uchwałę o dokooptowaniu osoby na wakującą funkcję spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Zarządu (Komisji Rewizyjnej), a nie zostali członkami wspomnianych władz. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu na najbliższym WZC.
 • 17

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają, jeżeli statut nie stanowi inaczej, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić dla rozpatrzenia danej sprawy głosowanie tajne.

Oddział 2. Walne Zebranie Członków

 • 18
 1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W WZC biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem. Powiadomienie następuje przez równoczesne wysłanie maili do członków oraz opublikowanie zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia. Nie przewiduje się obowiązku odrębnego powiadamiania członków, nie dysponujących w okresie powiadomienia dostępem do Internetu.
 4. Uchwały WZC zapadają w obecności:
  a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia plus jeden,
  b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu godzinę później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.
 • 19
 1. WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne WZC zwoływane jest raz do roku.
 2. Sprawozdawcze WZC zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
 3. WZC obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami WZC kieruje Prezydium Zebrania w składzie – przewodniczący i protokolant. W skład Prezydium nie może wchodzić przewodniczący Zarządu.
 5. Prezydium może uzupełnić porządek obrad WZC.
 6. 6.Członek ustępujących władz Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium WZC.
 7. Protokół z WZC rozsyłany jest drogą mailową do członków Stowarzyszenia. Tą samą drogą należy składać ewentualne wnioski o uzupełnienie protokołu. Wnioski takie będą rozpatrywane na najbliższym kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 8. Nadzwyczajne WZC może odbywać się w każdym, czasie, a zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 9. Nadzwyczajne WZC w przypadkach określonych w ust.6 pkt.2 i 3 winno być zwołane nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty złożenia wniosku lub wniesienia żądania.
 10. Nadzwyczajne WZC obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 20

Do kompetencji WZC w szczególności należy:

 1. określenie głównych warunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie budżetu,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Oddział 3. Zarząd

 • 21
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WZC, reprezentuje je na zewnątrz
  i ponosi odpowiedzialność przed WZC.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Można powołać też osoby na inne funkcje w zarządzie. Liczebność Zarządu i przydział funkcji określa WZC.
 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich członków, a w tym celu są ogłaszane zawczasu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 6. W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu członka Zarządu może on przesłać drogą mailową swoją opinię w sprawie, która będzie dyskutowana podczas zebrania Zarządu. Opinia taka powinna być odnotowana w protokole posiedzenia Zarządu.
 7. Protokół z posiedzeń Zarządu, aprobowany przez przewodniczącego, powinien być rozesłany przez sekretarza Zarządu drogą elektroniczną do wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż w trzy dni po zebraniu Zarządu.
 • 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał WZC,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. określenie budżetów i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie WZC,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej i strony internetowej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na WZC.

Oddział 4. Komisja Rewizyjna

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwu członków zwyczajnych, niebędących członkami Zarządu.
 3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.
 • 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego WZC w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 4. zwołanie WZC, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na WZC wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na WZC.
 • 25

W przypadkach określonych w § 24 p. 3, 4 – WZC winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V – Majątek i fundusze

 • 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • 27
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje,
  d) darowizny, zapisy i spadki,
  e) wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca 1. kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w/g zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia
  o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 28
 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego (lub wiceprzewodniczącego)
  i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu lub samodzielny podpis przewodniczącego Zarządu.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 29
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez WZC wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem WZC wyłącznie wtedy, gdy sprawy te umieszczone zostały w porządku obrad Do zawiadomienia o zwołaniu WZC mogą być dołączone projekty uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach, dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieunormowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach/ Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

Rozdział VII – Przepisy przejściowe

 • 30

Członkami-założycielami są osoby, które przybyły na zebranie założycielskie (w liczbie co najmniej 7 osób), oraz osoby, które nie przybyły na zebranie założycielskie, ale których „Deklaracja członka-założyciela” została na tym zebraniu przedłożona. Z dniem rejestracji Stowarzyszenia jego członkami stają się członkowie-założyciele, a członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej odpowiednio członkowie, jeśli zostali wybrani na zebraniu założycielskim.

 • 31

Od pierwszego dnia po wyborze przewodniczącego Zarządu reprezentuje on Stowarzyszenie wobec osób, instytucji i organizacji.

 • 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.


Pobierz statut:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000), Stowarzyszenie AMICI HUNGARIAE przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Stowarzyszenie AMICI HUNGARIAE
z siedzibą w Starym Sączu: 33-340 Stary Sącz, ul. Mickiewicza 33. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez:

 • adres e-mail: witek.kalinski@gmail.com
 • telefon: 18 446 84 72 lub 696 866 377

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowania się z członkami Stowarzyszenia i z osobami wspierającymi;
 • zawierania i realizacji umów i porozumień;
 • dochodzenia należności.
 • W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f ) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pozyskane dane mogą  być przekazane przez Stowarzyszenie AMICI HUNGARIAE innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących powinności (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS);
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • podmiotom wspierającym Stowarzyszenie w prowadzonej działalności.

Administrator  informuje, że każdej osobie fizycznej przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia)  nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych  (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –  art. 18 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Organem właściwym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych Stowarzyszeniu AMICI HUNGARIAE do celów ich przetwarzania ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w w/w zakresie przetwarzania danych, ponieważ bez ich udostępnienia Stowarzyszenie nie mogłoby podjąć działań wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapoznanie się przez Członka Stowarzyszenia lub Osobę współpracującą ze Stowarzyszeniem
z niniejszą klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych
i niewniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z przedstawionymi celami.