RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW
i WSPÓŁPRACOWNIKÓW
STOWARZYSZENIA „AMICI HUNGARIAE”

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Stowarzyszenie „Amici Hungariae”
  z siedzibą w Starym Sączu ul. Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz (dane kontaktowe: podane są na niniejszej stronie Internetowej);
 2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela ani Inspektora Ochrony Danych;
 3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 4. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenia „Amici Hungariae”, które są zadaniami realizowanymi w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
  • w celu zawarcia i/lub wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Amici Hungariae” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym w zakresie obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 5. W wymagających tego przypadkach Stowarzyszenie „Amici Hungariae” będzie ubiegało się
  o wyrażenie Pani (Pana) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego, zajęć edukacyjnych i kulturalnych.
 7. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;jeżeli podstawą przetwarzania jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu; jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody; jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń,
 8. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
 9. Członek i współpracownik Stowarzyszenia „Amici Hungariae” zobowiązany jest  wymogiem ustawowym do udostępnienia swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów Stowarzyszenia; w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości właściwej realizacji działań.
 10. Dobrowolny udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Amici Hungariae” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników tych wydarzeń na ich fotografowanie i filmowanie w celu dokumentacji i promocji (m.in. poprzez stronę internetową) realizowanych działań.

Do pobrania: