Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „AMICI HUNGARIAE”

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „AMICI HUNGARIAE” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. W kontaktach zagranicznych nie wymaga tłumaczenia na języki obce.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Stary Sącz.

§ 3

 1. Stowarzyszenia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani
  w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je  osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnych profilach działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1., bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków (nazywane dalej WZC) kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w WZC.

ROZDZIAŁ 2

CELE STOWARZYSZENIA

§ 6

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 2. Rozwijanie kontaktów osobowych, grupowych i instytucjonalnych między mieszkańcami Węgier i Polski, a w szczególności Sądecczyzny i powiązanych z nią węgierskich regionów partnerskich oraz dokumentowanie tych relacji. Stwarzanie warunków dla swobodnego przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń.
 3. Wzajemne poznawanie szeroko pojętej kultury dwu krajów, ich historii i sztuki oraz dróg rozwoju.
 4. Kontynuowanie tradycji przyjaznej koegzystencji społeczeństw Polski i Węgier.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. inspirowanie i podejmowanie działań, akcji oraz prac badawczych
  i dokumentacyjnych;
 2. współpracę z:
  • władzami samorządowymi różnych szczebli oraz ich agendami (instytucjami);
  • zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi;
  • placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi Węgier;
  • jednostkami i grupami nieformalnymi w obydwu krajach oraz z mediami;
 3. działalność informacyjną i wydawniczą (publikacje, czasopisma, foldery itp.), a także gromadzenie zbiorów;
 4. działalność organizacyjną i merytoryczną w zakresie kultury, edukacji oraz w innych zakresach, podejmowaną dla realizacji celów, wymienionych w § 6 Statutu;
 5. wyjazdy studyjne i rekreacyjne, wymianę kulturalną;
 6. gromadzenie środków finansowych na pokrycie wydatków umożliwiających działalność Stowarzyszenia przez:
  • a/ składki członkowskie,
  • b/ darowizny, zapisy,
  • c/ dotacje,
  • d/ wpływy z organizowanych imprez;
 7. organizację konferencji, debat, prelekcji, spotkań, sympozjów, wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, odczytów, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych i udział w podobnych wydarzeniach ukierunkowanych na tematykę węgierską.

§ 8

 1. Działalność Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego, prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
 2. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność statutową w celu gromadzenia funduszu na realizację swoich celów, jak w § 7, pkt 6 d.
 3. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek
  z wyodrębnionych zakresów w § 7podejmuje zarząd w drodze uchwały.
 4. Odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
 5. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, i prawne, zarejestrowane na terenie tych krajów.
 2. Zmiany adresowe i zmiany statusu krajów, wspomnianych wyżej, nie pozbawiają członkostwa.
 3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających, członków  honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w realizację celów, przyświecających Stowarzyszeniu lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd – na podstawie pisemnej deklaracji i spełniania powyższych uwarunkowań;  uchwała Zarządu powinna być podjęta nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do WZC, które rozpatruje to odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko WZC jest ostateczne.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez WZC – na wniosek Zarządu, za zgodą osoby honorowanej.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. wydarzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  3. zgłaszania projektów uchwał oraz opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, a także oceniania ich działalności,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  5. noszenia odznaki organizacyjnej;
  6. zaskarżania do WZC uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
  7. wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego WZC.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. działania w miarę swych chęci i możliwości na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 12 pkt 1, 2-6 (wyjątkiem jest czynne i bierne prawo wyborcze oraz wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego WZC).
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia;
 3. Członek honorowy, podobnie jak zwyczajny ma prawo brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. wykluczenia w wyniku orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych;
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały WZC.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Oddział 1. Postanowienia wspólne

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić przez 2 kolejne kadencje; funkcja członka władz Stowarzyszenia może być zmieniona przed upływem 5 lat w wyniku uchwały WZC, w związku z koniecznością takiej zmiany, wynikającą z bieżących uwarunkowań.
 3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu (Komisji Rewizyjnej) w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany o osoby, które kandydowały w wyborach do władz Stowarzyszenia, według kolejności uzyskanych głosów.
 4. Jeśli nie było kandydatów, wspomnianych w ust. 3, to Zarząd podejmuje uchwałę o dokooptowaniu osoby na wakującą funkcję spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a nie zostali członkami wspomnianych władz. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu na najbliższym WZC.
 5. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 6. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

§ 17

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić dla rozpatrzenia danej sprawy głosowanie tajne.

Oddział 2. Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W WZC biorą udział:
  • a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  • b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem. Powiadomienie następuje przez równoczesne wysłanie maili do członków oraz opublikowanie zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia. Nie przewiduje się obowiązku odrębnego powiadamiania członków, niedysponujących w okresie powiadomienia dostępem do Internetu.
 4. Uchwały WZC zapadają w obecności:
  • a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia plus jeden,
  • b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu godzinę później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne zebranie sprawozdawcze WZC zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.
 3. WZC obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami WZC kieruje Prezydium Zebrania w składzie – przewodniczący i protokolant.
 5. W skład Prezydium zwyczajnego WZC mogą wchodzić dowolni członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele władz Stowarzyszenia.
 6. Prezydium może uzupełnić porządek obrad WZC.
 7. Protokół z WZC rozsyłany jest drogą mailową do członków Stowarzyszenia. Tą samą drogą należy składać ewentualne wnioski o uzupełnienie protokołu. Wnioski takie będą rozpatrywane na najbliższym kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 8. Nadzwyczajne WZC może odbywać się w każdym, czasie, a zwoływane jest przez Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  • a) z własnej inicjatywy,
  • b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 9. Nadzwyczajne WZC winno być zwołane nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty złożenia wniosku lub wniesienia żądania.
 10. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 11. Nadzwyczajne WZC obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji WZC należy:

 1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie budżetu;
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej);
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat związanych
  z członkostwem w Stowarzyszeniu (np. wpisowe);
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku;
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 13. powoływanie pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia
  w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

Oddział 3. Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WZC,  reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC.
 2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez WZC, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Można powołać też osoby na inne funkcje w zarządzie. Liczebność Zarządu i przydział funkcji określa WZC.
 3.  Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich członków, a w tym celu są ogłaszane zawczasu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 6. W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu członka Zarządu może on przesłać drogą mailową swoją opinię w sprawie, która będzie dyskutowana podczas zebrania Zarządu. Opinia taka powinna być odnotowana w protokole posiedzenia Zarządu.
 7. Protokół z posiedzeń Zarządu, aprobowany przez przewodniczącego, powinien być rozesłany przez sekretarza Zarządu drogą elektroniczną do wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż w pięć dni po zebraniu Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał WZC,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. określenie budżetów i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie WZC,
 9. podejmowanie decyzji o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej i strony internetowej,
 12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na WZC.

Oddział 4. Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwu członków zwyczajnych, niebędących członkami Zarządu.
 3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.
 5. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 6. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków komisji rewizyjnej o każdym swoim posiedzeniu.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego WZC w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 4. zwołanie WZC, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na WZC wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na WZC.

§ 25

W przypadkach określonych w § 24 p. 3, 4 – WZC winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Zarząd zobowiązany jest do ustosunkowania się do zaleceń oraz zapytań komisji rewizyjnej wynikających z przeprowadzonych kontroli.

Termin do ustosunkowania się wynosi 30 dni.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  • b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  • c) dotacje,
  • d) darowizny, zapisy i spadki,
  • e) wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca 1. kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w/g zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość oraz gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi  przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 28

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: przewodniczącego (lub wiceprzewodniczącego) i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu lub samodzielny podpis przewodniczącego Zarządu.
 3. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.
 4. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 5. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
 6. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez WZC wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem WZC wyłącznie wtedy, gdy sprawy te umieszczone zostały w porządku obrad WZC. Do zawiadomienia o zwołaniu WZC mogą być dołączone projekty uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach, dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieunormowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach/ Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

Rozdział VII – Przepisy przejściowe

§30

Członkami-założycielami są osoby, które przybyły na zebranie założycielskie (w liczbie co najmniej 7 osób), oraz osoby, które nie przybyły na zebranie założycielskie, ale których „Deklaracja członka-założyciela” została na tym zebraniu przedłożona. Z dniem rejestracji Stowarzyszenia jego członkami stają się członkowie-założyciele, a członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej odpowiednio członkowie, jeśli zostali wybrani na zebraniu założycielskim.

§31

Od pierwszego dnia po wyborze przewodniczącego Zarządu reprezentuje on Stowarzyszenie wobec osób, instytucji i organizacji.

§32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.


Do pobrania: