Węgrzy na ziemi sądeckiej – program edukacyjny

MECENAT MAŁOPOLSKI
WĘGRZY NA ZIEMI SĄDECKIEJ – PROGRAM EDUKACYJNY

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego – uchwałą nr 470/17 z dnia 28.03.2017 r. – udzielił Stowarzyszeniu „Amici Hungariae” dotacji w ramach I edycji konkursu pn. „Mecenat Małopolski”. Informacje o przyznanych dotacjach są dostępne na stronie www.malopolska.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” – „Kultura i Dziedzictwo”.

W związku z przyznaniem środków z budżetu Województwa Małopolskiego już od maja br. będziemy realizować projekt pn. WĘGRZY NA ZIEMI SĄDECKIEJ – PROGRAM EDUKACYJNY. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-węgierskich na terenie Sądecczyzny i wpisanie wątków węgierskich do historii tego regionu. Naszym zamierzeniem jest wskazanie tematów, o które powinny być wzbogacone zajęcia historii w szkołach średnich i które mogą stanowić przyczynek do pogłębionych badań naukowych, odnoszących się do dziejów lokalnych, stanowiących istotny fragment historii Małopolski i historii powszechnej. Przypomnienie udziału Węgrów w tworzeniu historii i kultury Ziemi Sądeckiej uzupełni lukę w wiedzy o tej mniejszości narodowej w mozaice kulturowej dawnej Galicji oraz przedstawi relacje polsko-węgierskie XX/XXI w.


KISLENGYELORSZÁG MECENÁTUSA
MAGYAROK A SZANDECI FÖLDÖN – EDUKACIÓS PROGRAM

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy Kislengyelországi Vajdaság Önkormányzata – 2017.03.28-án kelt 470/17 sz. határozatban – támogatást ítélt oda „Amici Hungariae” Társaságnak „Kislengyelország mecenátusa”c. versenypályázat első alkalommal történt kihírdetése során. Információk az odaítélt támogatásokról www.malopolska.pl weblapon elérhetők, „Dla Mieszkańca” – „Kultura i Dziedzictwo” részben.

Kislengyelországi Vajdasági költségvetésből nyújtott támogatással kapcsolatban már f. év májustól elkezdődik a „Magyarok a Szandeci Földön – edukaciós program” c. projektunk megvalósítása. Fő célja – információterjesztés lengyel-magyar kapcsolatokról a Szandeci Földön, magyar szálak befűzése a régió történelmébe. Olyan témákra szándékozunk rámutatni, amelyek okvetlenül középiskolai történelemórákat gazdagítanának, esetleg hozzájárulnak mélybbre ható, tudományos kutatásokhoz helytörténetet illetően, amely Kislengyelország és általános történelem lényeges része. Emlékeztetés a magyar részvételről  Szandeci Föld történelmének és kultúrájának a formálásában hiánypotló jellegű feladatot ellát tudásunkban e kisebbség szerepéről a régi Galícía kultúrmozaikjában, valamint a XX/XXI sz.-i lengyel-magyar viszonyokat is igyekszik bemutatni.