„Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI” / „NIKIFORRAL MAGYARORSZÁGRA – BERKI VIOLÁVAL LENGYELORSZÁGBA” / „WITH NIKIFOR TO HUNGARY – WITH VIOLA BERKI TO POLAND”

„Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI”

to projekt realizowany z programu ministerialnego „Promocja kultury polskiej za granicą”, który jest formą międzynarodowej współpracy muzeów w zaprzyjaźnionych miastach partnerskich w Polsce i na Węgrzech: Muzeum Okręgowego w Nowym SączuMuzeum Jánosa Thormy w Kiskunhalas. Głównym celem projektu jest prezentacja w wirtualnej przestrzeni cennych dzieł sztuki: prac Nikifora – Epifaniusza Drowniaka (1895-1968), wybranych z kolekcji Muzeum nowosądeckiego i prac Violi Berki (1932-2001) ze zbiorów Muzeum w Kiskunhalas oraz wydanie ich wspólnego katalogu w wersji drukowanej i on-line.

Partnerami w zakresie promocji są: Instytut Polski w Budapeszcie, Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego w Warszawie, Stowarzyszenie „Amici Hungariae”,  Stowarzyszenie Łemków oraz Miasta Partnerskie – Nowy Sącz i Kiskunhalas.

strona projektu: nikiforberki.pl

„NIKIFORRAL MAGYARORSZÁGRA – BERKI VIOLÁVAL LENGYELORSZÁGBA”

c. projekt a „Lengyel kultúra népszerűsítése külföldön” minisztériumi programból valósul meg mint pandémia idejéhez igazított feladat. Formáját tekintve lengyel és magyar baráti testvérvárosok múzeumainak: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu és kiskunhalasi Thorma János Múzeum nemzetközi együttműködése. A projekt fő célja értékes műalkotások: Nikifor – Epifaniusz Drowniak (1895-1968) munkák újszandeci Múzeum gyűjteményéből és Berki Viola (1932-2007) művek kiskunhalasi Múzeum tulajdonából való bemutatása virtuális térben valamint közös katalógusuk kiadása nyomtatott és online változatban is.

Promoció területén a partnerek: budapesti Lengyel Kultúrális Intézet, varsói Balassi Intézet, „Amici Hungariae” Társaság, Lemkó Társulás és testvérvárosok – Nowy Sącz és Kiskunhalas.

projekt weblapján: nikiforberki.pl

WITH NIKIFOR TO HUNGARY – WITH VIOLA BERKI TO POLAND

The project implemented under the Ministry program Promoting Polish culture abroad, which is a form of international cooperation of the museums in befriended partner towns in Poland and Hungary: District Museum in Nowy Sącz and Thorma János Museum in Kiskunhalas. The main aim of the project is the virtual presentation of valuable works of art: the works of Nikifor – Epifan Drowniak (1895-1968), selected from the collection of the Museum in Nowy Sącz and the works of art of Viola Berki (1932-2001) from the collection of the Museum in Kiskunhalas and the publication of their joint catalogue in paper and electronic form.

Our partners in promotion are: Polish Institute in Budapest, Balassi Institute of Hungarian Culture in Warsaw, „Amici Hungariae” Association, Lemko Association and partner Towns – Nowy Sącz and Kiskunhalas.

project website: nikiforberki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji  Kultury

Finanszírozását támogatta  a Kultúra és Nemzeti Örökség Minisztere

a Kultúra Támogatási Alapból

Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage

from the Culture Promotion Fund